Su Gazetinu, 26 de maju de su 2021 - LinkOristano

Su Gazetinu, 26 de maju de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, 26 de maju de su 2021

Su Gazetinu

Sanidade, chèscia in pratza – Unu sàbadu a mangianu in pratza, in Aristanis, pro torrare a denuntziare is vàcuos in s’orgànicu de s’ispidale de Santu Martinu e intra de is mèigos de famìllia. Su Comitadu pro su deretu a sa salude de sa provìntzia de Aristanis si mobìlitat e proponet un’apuntamentu pro su 5 de làmpadas.

Su Comitadu at invitadu a totu is tzitadinos a calare in pratza pro si chesciare. S’apellu chi ant fatu is referentes de su Comitadu Gisella Masala e Maria Carmela Marras interessat a sanitàrios, sindacados de is mèigos, assòtzios e àteros comitados ativos in is territòrios.

Vatzinos in su Campidanu de Terraba e in Pianalza: movent is prenotatziones – Movent is adesiones a sa campànnia de vatzinatzione pro is tzitadinos de su Campidanu de Terraba, chi ant a pòdere andare a su tzentru pro is vatzinatziones de bia de Nàpoli, in Terraba, acanta de abèrrere. S’apuntamentu pro fàghere su vatzinu faghet a ddu prenotare telefonende a su nùmeru 370.1333934 ònnia die, dae is 9.00 a is 13.00 e dae is 15.00 a is 19.00, o mandende a cussu nùmeru etotu unu messàgiu cun Wapp. Sa prenotatzione si podet fàghere fintzas mandende un’e-mail a s’indiritzu centrovaccinaleterralbese@outlook.it .

Dae oe fintzas su Comune de Bosa at a incarrerare is adesiones pro si vatzinare in su Tzentru pro is vatzinatziones comunale chi at a abèrrere chida chi benit, in is palestras de bia de Gramsci.

S’ant a pòdere allistare is tzitadinos non vatzinados nàschidos fintzas a su 31.12.1941, cussos nàschidos dae su 1 de ghennàrgiu de su 1942 a su 31 de nadale de su 1951 e is chi sunt nàschidos intra de su primu de ghennàrgiu de su 1952 a su 31 de nadale de su 1961.

Pro fàghere s’adesione tocat a telefonare a su nùmeru 0785.368036 oe, cras e pusticràs, dae is oto a sas duas e dae is tres e mesu a is ses e mesu.

Mèrcuris, 26 de maju de su 2021

Antoni Nàtziu Garau

—-

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta