Su Gazetinu, domìnigu 26 de cabudanni de su 2021 - LinkOristano

Su Gazetinu, domìnigu 26 de cabudanni de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, domìnigu 26 de cabudanni de su 2021

Simaghis, chentenària – Simaghis at afestadu is chentu annos de tzia Maria Turnu. Su sìndigu de sa bidda Giacomo Obinu, s’assessora de sa cultura Chiara Atzori e su prèide Ciprian Petre sunt andados a domo sua pro dd’espressare is augùrios de totu sa comunidade.

A prus de is augùrios, s’Amministratzione comunale at cunsignadu a sa chentenària una targa pro regordu. Tzia Maria Turnu est lòmpida a is chentu annos in salude bona, autònoma e autosufitziente.

Carabineris, dirigidores noos – Mudant unos cantos dirigidores de su Cumandu provintziale de is Carabineris de Aristanis. Su tenente coronellu David Egidi, chi at ghiadu pro unos cantos annos su repartu operadore, tramudat a Bari pro fàghere su capu de s’ufìtziu de sa Legione. Ddu remplasat su tenente coronellu Pietro Bucolo, chi arribat dae Roma. In sa Cumpangia, imbetzes, su cumandante nou est su tenente coronellu Paolo Montorsi, chi at ghiadu su Nùcleu pro s’amparu de su Patrimòniu culturale, cun sea in Casteddu. Remplasat a su capitanu Francesco Giola, chi at tramudadu a su Cumandu provintziale de Nùgoro.

Sèdilo, tzentru iscolàsticu-isportivu – Sèdilo no at a istentare a tènnere unu tzentru iscolàsticu-isportivu nou: una cambarada de professionistas paris cun sa sotziedade de ingegneria Metassociati Srl at bintu su cuncursu de progetatzione pro sa cualificatzione noa de su fàbbricu chi acasàgiat s’iscola de sa pipiesa, cussa primàrgia e cussa segundària de primu gradu. Sa faina si podet fàghere gràtzias a is finantziamentos regionales de su progetu Iscol@.

Su progetu chi at bintu pintat unu modellu de iscola chi cheret favorèssere s’integratzione intra de generatziones diferentes e intra de iscola e famìllias.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Più informazioni
commenta