Su Gazetinu, chenàbura 5 de austu de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 5 de austu de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 5 de austu de su 2022

In austu Clìnica e laboratòrios sanitàrios serrados – In su mese de austu s’oferta de servìtzios sanitàrios in Aristanis e in provìntzia ismènguat ancoras. In sa domo de cura “Nostra Sennora de su Remèdiu” su personale at a andare in fèrias e duncas agiomai totu is servìtzios de sa clìnica s’ant a firmare dae lunis 8 de austu fintzas a domìnigu 28. Sa clìnica de bia de Giotto at a sighire a assegurare sa diàlisi pro chie nde tenet bisòngiu, ma is repartos pro su ricòveru, sa Radiologia e su Laboratòriu pro is anàlisi ant a èssere serrados.

Is tzitadinos, chi giai amegant de sufrire pro more de is dificultades ingendradas dae sa situatzione de emergèntzia de s’ispidale “Santu Martinu”, ant a connòschere immoe àteros istorbos. S’ispidale puru difatis, in su mese de austu, depet fàghere is contos cun is fèrias de su personale.

E dae lunis chi benit etotu, cando is ricòveros in clìnica s’ant a firmare, est craru chi s’ispidale “Santu Martinu” at a connòschere unu càrrigu de intradas prus mannu. Ma non bastat. In is chidas imbenientes ant a andare in vacàntzia fintzas is laboratòrios cunventzionados pro is anàlisi Cam e Melis & Ponti. Su Cam at a abarrare serradu pro fèrias dae cras fintzas a domìnigu 28, mentras Melis & Ponti at a abarrare serradu dae cras a su 21 de austu.

Is chi depent fàghere anàlisi, duncas, ant a dèpere donare atentu a su calendàriu de is fèrias de custas istruturas sanitàrias. In custas chidas su servìtziu dd’at a assegurare su “Santu Martinu” isceti, in ue is operadores sanitàrios ant a dèpere traballare meda e, duncas, is tempus de isetu pro is tzitadinos si diant pòdere illonghiare. In prus, tocat a cunsiderare chi in s’ispidale “Santu Martinu” is anàlisi si faghent prenotende-ddas cun sa e-mail e chi in custas chidas ddoe at traballos de acontzu chi serbint pro ddoe cuncordare unos cantos machinàrios noos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

Più informazioni
commenta