Su Gazetinu, mèrcuris 6 de trìulas de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 6 de trìulas de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, mèrcuris 6 de trìulas de su 2022

S’Àrdia de Sèdilo. Oramai est totu prontu pro custu merie cando – a pustis de duos annos de firmada pro more de sa pandemia – caddos e cadderis ant a èssere torra protagonistas a inghìriu de sa crèsia de sartu de Santu Antinu.

Sa cambarada de cadderis dd’at a ghiare sa prima pandela Mario Chessa, paris cun sa de duas pandelas Giovanni Pes e cun sa de tres Michele Depalmas.

Sa manifestatzione ammajadora s’abbiatzat a is ses, cando in pratza de Santu Giuanne s’ant a cunsignare Is Pandelas. A is ses e mesu si curret s’Àrdia, chi dd’ant a cumpangiare is fusileris de Sèdilo e sa banda musicale de Muristene.

A is deghe e mesu de note, in pratza de s’Ena, ddoe at a èssere su cuntzertu de is Istentales.

Cras su ritu si faghet a mangianu. a is sete e mesu, in pratza de Santu Giuanne, ant a cunsinnare Is Pandelas e, a is oto, ant a currere s’Àrdia, acumpangiada dae is fusileris de Sèdilo e dae sa banda musicale de Abas.

A merie, a is ses e mesu, in crèsia, ddoe ant a èssere is vèsperos solennes e at a mòvere sa prufessone de Santu Antinu, chi at a passare peri is bias de sa bidda, acumpangiada dae s’assòtziu musicale Launeddas de su Sinis.

A is deghe e mesu de note, in pratza de s’Ena, ddoe at a èssere su cuntzertu de Mr Rain, Special guest Sina.

Is ufìtzios de su Comune ant apostivigadu su regulamentu pro is bias e is proibimentos, comente s’est istabilèssidu in s’addòbiu de su Comitadu provintziale pro s’òrdine e sa seguresa pùblica, ghiadu dae su prefetu Fabrizio Stelo.

In custas dies de festa is bisitadores ant a pòdere lassare sa màchina in is logos cuncordados dae s’Assòtziu Santu Antinu, chi ghetat una manu de agiudu a sa parròchia de Santu Giuanne Batista in s’aparitzu de sa manifestatzione.

Un’ordinàntzia proibit in custas dies de lassare sa màchina in is bias cara a sa crèsia de Santu Antinu. Firmada de màchina proibida fintzas in sa bia de Su Pranu. Is màchinas chi s’ant a agatare parchegiadas in custas bias nde-ddas ant a pigare a fortza.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

commenta