Su Gazetinu, mèrcuris 22 de làmpadas de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 22 de làmpadas de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, mèrcuris 22 de làmpadas de su 2022

Sa Maduresa – 1166 istudiantes aristanesos custu mangianu ant torrare a sètzere pro una de is ùrtimas bortas in is bangos de iscola, pro fàghere sa prima proa iscrita de sa maduresa: cussa de italianu.

In s’Istitutu Industriale Othoca de arborada de Zara is dischentes chi ant a dare s’esàmene sunt 150, partzidos in 9 classes.

Oe su tema de italianu dd’ant a fàghere fintzas 180 istudiantes de s’Istitutu De Castro de totu is seas suas: su Litzeu Clàssicu e su Litzeu Artìsticu de Aristanis e s’Istitutu de Istrutzione superiore de Terraba.

Ant a èssere unos 150-160 fintzas is istudiantes de s’Istitutu Benedetto Croce, partzidos in 10 classes cuintas.

Ocannu is iscritos ant a èssere de prus pagu importu in sa valutatzione, in ue su chi at a contare de prus ant a èssere is crèditos de su cumentzu. Sa nova de ocannu est sa de duas proas iscritas, chi s’aprontamentu suo dd’at a contivigiare ònnia Istitutu. Difatis, at a tocare a is professores de is disciplinas diferentes a cuncordare tres temas, dae ue giòbia s’at a tirare a billetes cussa ogetu de esàmene.

Is istudiantes ant a dèpere intrare a iscola a mascheredda posta, ma sètzidos chi si siant si nde dd’ant a pòdere bogare, aici etotu comente pro sa proa orale. In iscola s’at a assegurare su respetu de su tretu de seguresa intra de una persone e s’àtera.

Is candidados chi in Sardigna ant a dare s’esàmene de Istadu sunt 12.927. In Itàlia ant a èssere 500 mìgia. Su ministru de s’Istrutzione Patrizio Bianchi at fatu a totus is augùrios pro custu apuntamentu de importu: “S’esàmene de Istadu est unu momentu de importu e bolet bìvidu cun presu”, at naradu. “Semus in su costadu bostru, depides crèere in is capatzidades bostras”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

commenta