Su Gazetinu, giòbia 9 de làmpadas de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 9 de làmpadas de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, giòbia 9 de làmpadas de su 2022

Eletziones e problemas fìsicos – Is eletores chi – pro problemas fìsicos – domìnigu non podent andare a is sègios eletorales in ocasione de is consultatziones eletorales amministrativas e pro is referendum, ant a pòdere pedire a is mèigos de su Servìtziu Igiene e Sanidade pùblica de sa Asl de Aristanis is tzertificatziones sanitàrias chi ant a permìtere de votare in manera diferente. Dd’ant a pòdere fàghere, a prus de is dies e de is oràrios de abertura de is ambulatòrios de Igiene pùblica de sa provìntzia, fintzas domìnigu 12 de làmpadas.

Custu est su calendàriu de is aberturas istraordinàrias bogadu dae sa Asl de Aristanis, cun s’inditu de is seas e de is oràrios:

Abas (bia IV de onniasantu, 35), dae is 9.30 a is 11.30;

Bosa (bia Amsicora, 16), dae is 9.00 a is 11.00;

Ilartzi (pratza S. Prameri), dae is 9.30 a is 11.30;

Aristanis (bia Carducci, 35), dae is 9.30 a is 11.30;

Terraba (arborada Sardigna, 76), dae is 9.30 a is 11.30.

Is eletores cun dificultades fìsicas chi tenent bisòngiu de ddos acumpangiare un’àtera persone a sa cabina eletorale s’ant a dèpere presentare a s’ambulatòriu de Igiene pùblica cun unu documentu de reconnoschimentu in cursu de balididade e cun sa tzertificatzione chi iscumproat s’impèigu fìsicu.

Is tzertificatziones si podent dare solu a is sugetos malàidos de is patologias prevìdidas dae s’art. 41 de su D.P.R. 570/60 (tzurpos, sena de una manu, malàidos de paràlisi o de àteru impèigu grave che a custu).

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2021-2022 – L.R. 22/2018, art. 22.

commenta