Su Gazetinu, martis 10 de maju de su 2022 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, martis 10 de maju de su 2022

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, martis 10 de maju de su 2022

Impreados in antis in su Logu de primu interventu de s’ispidale de Ilartzi, a pustis in su Prontu sucursu de s’ispidale de Aristanis e, in fines, in su Prontu sucursu de s’ispidale de Bosa, is chi ddis narant mèigos a pesone no ant a istentare a arribare fintzas a is àteros ispidales de sa Sardigna pro parare fronte a sa mancàntzia de personale mèigu e pro agatare una solutzione a sa situatzione grave meda chi est nàschida in is ispidales in ue est tocadu a serrare is intradas a is malàidos o a ddos fàghere abetare meda.

Sa punna est cussa de repìtere in unos cantos ispidales unu disponimentu giai pigadu a manera isperimentale, cun s’afidu a sa sotziedade MST Group de Vicentza de su servìtziu de frunidura de personale mèigu pro dd’impreare pro abèrrere su Logu de primu interventu de s’ispidale Delogu de Ilartzi. Un’apaltu chi dae su mese de santugaine dd’ant ismanniadu a su Prontu sucursu de s’ispidale de Santu Martinu de Aristanis e, dae custas dies, fintzas a su Prontu sucursu de s’ispidale de Bosa.

Is chi ddis narant mèigos a pesone immoe ddos diant dèpere impreare fintzas in s’ispidale de Santu Frantziscu de Nùgoro e in s’ispidale de Santu Camillu de Sòrgono, in ue in is ùrtimas chidas sa situatzione de su Prontu sucursu s’est pilisada meda, pro more de sa dificultade de assegurare is turnos de traballu cun su personale mèigu in orgànicu, chi no est bastante.

Su chi si pensat de fàghere in s’Ares est un’apaltu mannu, cun un’impignu finantziàriu de unos ses milliones de èuros, si non de prus. Si pensat de impreare mèigos sena de ispetzializatzione e chi si nde diant dèpere incurare, duncas, de is malàidos chi ddis ant assignadu unu còdighe biancu o birde.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

commenta