Su Gazetinu, mèrcuris 8 de nadale de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 8 de nadale de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, mèrcuris 8 de nadale de su 2021

Busache punnat ancoras cara a sa cultura e a s’avaloramentu de su patrimòniu de arte e de su connotu. Sa bidda intra de s’agabbu de s’annu e primìtzios de ocannu chi benit at a tènnere duos museos.

In is salas de su Cunventu s’at a cuncordare una mustra noa de is cuadros de su pintore Filippo Figari chi, in cussa crèsia etotu iscunsacrada aiat pintadu sa trilogia nòdida de “Sa coja in Sardigna”, chi s’agatat oe in sa sala de is cojas de su Comune de Casteddu. In Cunventu etotu is immàgines de Ugo Pellis, filòlogu chi aiat bisitadu sa bidda in su 1934 e aiat tiradu unas cantas fotografias.

In s’àteru museu chi Busache at a ofèrrere a su pùblicu si ddoe at a pòdere bìere sa colletzione de bestimentas de su connotu busachesu, su linu e is ainas pro ddu traballare, telàrgios e produsimentos tèssidos de linu. Dd’at a acasagiare su fràigu de Collègiu, su cunventu betzu dominicanu chi est in sa periferia de sa bidda de Barigadu.

Su Comune de Busache, in custa manera, bolet avalorare in sa mègius manera su patrimòniu culturale suo, comente ant naradu su vitze-sìndigu Lino Cordella e s’assessora Angela Saba.

Antoni Nàtziu Garau

commenta