Su Gazetinu, chenàbura 3 de nadale de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 3 de nadale de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, chenàbura 3 de nadale de su 2021

Averiguaduras noas pro firmare s’impestu de Covid-19 in provìntzia de Aristanis – Dae lunis de chida chi benit movent averiguaduras noas e prus crispas in contu de sa Tzertificatzione birde e de sa super Tzertificatzione birde in provìntzia de Aristanis. Su prefetu Fabrizio Stelo at presentadu unu pranu a s’aposta, aprovadu a pustis dae su Comitadu pro s’òrdine e sa seguresa pùblica. Dae sa Prefetura movet fintzas un’apellu a is operadores de su cummèrtziu e de su trasportu pùblicu, pro chi fatzant respetare is règulas in contu de s’impreu de sa Tzertificatzione birde.

Is averiguaduras noas ddas ant annuntziadas sa die etotu chi dae Bosa lompet una nova chi ponet pistighìngiu mannu in contu de un’impestu de Coronavirus in un’istrutura de acasagiamentu pro persones cun istorbos graes. Ddoe ant agatadu 18 positividades. Su sìndigu Pier Franco Casula at invitadu sa populatzione a respetare is cumportamentos pro firmare s’isparghidura de sa maladia. In s’interis, in Bosa torrat a abèrrere una die a sa chida su tzentru vatzinale chi at a èssere a disponimentu de totu is comunes de Pianalza. E eris est nàschidu carchi àteru istorbu, pro more de is fileras longas de gente abetende e de is ritardos, in su tzentru de vatzinatzione de su palatzieddu de s’isport de Sa Roria, in Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

commenta