Su Gazetinu, martis 30 de onniasantu de su 2021 - LinkOristano

Su Gazetinu, martis 30 de onniasantu de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, martis 30 de onniasantu de su 2021

Abba, àstragu, bentu e nie sighint a turmentare sa Sardigna. Su Tzentru funtzionale detzentradu de s’Amparu tzivile regionale at perlongadu s’avisu pro istare a s’abbista cun crititzidade ordinària fintzas a mesunote de oe pro arriscu idràulicu e idrogeològicu in is cussòrgias de Campidanu, Montibèciu-Pischinàpiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirsu e Logudoro. Allerta cun còdighe grogu pro arriscu idrogeològicu in zona de Gaddura.

Pro more de s’abba meda chi at fatu artziare su livellu de su lagu de sa dighighedda de Pranu Antoni, acanta de Busache, at tocadu a iscapare unu pagheddu de abba. Su Tirsu in Fordongianus at aundadu is bàngios termales de s’àrea archeològica.

Su Comunu de Aristanis, pro cussu, at apostivigadu sa serrada de su ponte aundàbile de Silì.

Su nie est arribadu a Monteferru e a Barigadu, a Santu Lussùrgiu, Cùglieri, Neoneli e Nughedu Santa Itòria.

Su nie e s’àstragu ant ingendradu istorbos mannos e perìgulos. A is Vìgiles de su fogu ddis est tocadu de intervènnere in sa Bia provintziale 43, intra de Macumere e Santu Lussùrgiu, pro nde bogare de mesu de sa bia unas cantas matas chi nche fiant rutas o pro nde segare àteras chi finat in perìgulu de nde rùere. Unu furgone chi arribaiat de Casteddu, imbetzes, si nch’est furriadu in su deretu de su km 148 de s’Istatale 131, acanta de s’intrada nord de Macumere. E, ancoras in sa 131, su tràficu at connotu istorbos mannos in su pranu de Campeda.

Pro more de s’abba chi at ghetadu sunt acontèssidos àteros undamentos su note intra de domìnigu e lunis intra de Siamaiore e Sabarussa. Ma s’abba e su bentu ant ingendradu dannos fintzas in Aristanis e in Santeru.

Antonio Ignazio Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta