Su Gazetinu, mèrcuris 24 de onniasantu de su 2021 - LinkOristano

Su Gazetinu, mèrcuris 24 de onniasantu de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, mèrcuris 24 de onniasantu de su 2021

Iscrucullu in contu de sa morte de su politziotu – Sa Procura de sa Repùblica de Aristanis at abertu un’iscrucullu in contu de s’intzidente drammàticu acontèssidu eris in su polìgonu de su Caip e in ue est mortu Sergio Di Loreto, assistente capu de sa Politzia, 48 annos, de Agrigento, chi dd’at fertu unu proietile a s’agabbu de un’esertzitatzione de tiru.

Pro chenàbura si previdet s’autopsia in su corpus de su politziotu in su Policlìnicu de Casteddu; s’esàmene dd’at a fàghere su peritu Roberto Demontis.

S’ipòtesi de iscrucullu est chi siat partidu sena de ddu bòlere unu tiru dae sa pistola de unu collega de Sergio Di Loreto.

Est capatzu chi a su politziotu dd’iscriant deretu in su registru de is indagados. Dae su chi s’est ischidu s’agatat ancoras in Sardigna, pigadu dae unu dispraghere mannu pro su chi est acontèssidu.

Custu mangianu sunt lòmpidos a Sardigna fintzas is familiares de Sergio Di Loreto, arribados dae sa Sitzìlia, terra in ue Di Loreto fiat nàschidu.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

 

 

commenta