Su Gazetinu, sàbadu 23 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, sàbadu 23 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, sàbadu 23 de santugaine de su 2021

Fèmina morta pro more de su Coronavirus – Una fèmina de 61 annos de sa provìntzia de Aristanis est morta pro more de is cunsighèntzias de su Coronavirus. Est su de tres mortos in solu tres chidas in provìntzia, in ue eris si sunt contados ses impestos e, de custos, tres in sa tzitade de Aristanis.

S’ex campione de Fòrmula 1 Rosemberg in agiudu de is populatziones de Monteferru e de Pianalza – S’ex pilota de Fòrmula 1 Nico Rosenberg, binchidore de su Mundiale in su 2016, at donadu 39 mìgia èuros a is populatziones de Monteferru e de Pianalza chi ant tentu dannu mannu pro more de su fogu de s’istadiale passadu. Rosemberg at dadu sa sa Rughe Ruja su contributu suo e sa Rughe Ruja, a manos de pare cun is Comunes, at a dare custu dinare a is persones prus bisongiosas de agiudu. Su campione de Fòrmula 1 at bisitadu eris unas cantas cussòrgias de Monteferru e, a pustis, dd’ant retzidu in su Comune de Santu Lussurzu.

Pensiones – Dae lunis chi benit at a comintzare su pagamentu de is pensiones in provìntzia de Aristanis puru. Dd’at fatu a ischire Poste Italiane. Su pagamentu de is pensiones s’at a fàghere cunforma a unu calendàriu chi ant giai istabilèssidu.

Antoni Nàtziu Garau

 

 

commenta