Su Gazetinu, giòbia 21 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 21 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Su Gazetinu, giòbia 21 de santugaine de su 2021

SuperTv arriscat de isparèssere – SuperTv de Aristanis, abarrada s’ùnica emitente televisiva aristanesa a pustis de sa serrada de Nova Tv, arriscat de si nde istudare cun su tramudu a sa “Tv digitale noa”. S’allarme dd’at bogadu su diretore Gianni Ledda, chi domandat “un’interventu forte de sa polìtica”, pro non fàghere mòrrere custa realidade chi traballat in provìntzia de Aristanis dae prus de 20 annos.

S’emitente est abarrada foras dae sa graduatòria chi pertocat sa ponidura noa de is emitentes in sa frecuèntzia “sub700”. Ledda at fatu a ischire de àere presentadu una domanda de esàmene nou a su Ministeru de is Comunicatziones, ma si dd’ant iscurcurigada. E, duncas, nd’at presentadu un’àtera.

Su problema, cunforma a su chi at naradu su diretore de s’emitente, est chi at domandadu de mudare su nùmene dae Super TV a Aristanis TV, semper gestida dae s’assòtziu Asculta, ma non ddu podiat fàghere pro ite ca s’emitente s’agatat giai cun su nùmene de Super TV. Ledda, comente si siat, si chèsciat pro ite ca no est una televisione noa, sende semper gestida dae Asculta, chi est registrada in su Roc aici. Pro cussu at domandadu un’addòbiu a su diretore generale de su Ministeru.

Vatzinos – S’introduida de s’òbligu de sa tzertificatzione birde pro pòdere intrare a is logos de traballu at fatu crèschere sa domanda de vatzinos in su Tzentru de Sa Rodia, in Aristanis. Giai dae sa chida in antis de intrare s’òbligu de su tzertificadu pro totu is traballadores in Aristanis si sunt faghende unos chentu vatzinos in prus ònnia die.

Una furriada de punna cunforma a is chidas de in antis, cando sa diretora de su servìtziu de Igiene e Sanidade pùblica, Maria Valentina Marras, aiat apostivigadu un’ismèngua de s’oràriu de abertura e s’agabbu de su traballu de is mèigos voluntàrios, pro more de su nùmeru bastante artu de vatzinados e de s’ismèngua de sa domanda de vatzinatziones noas.

Immoe, a fàghere sa prima dose de vatzinu in su Tzentru de Sa Rodia est simpre: difatis, si ddoe pòdere andare sena de prenotatzione peruna.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta