Su Gazetinu, domìnigu 3 de santugaine de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, domìnigu 3 de santugaine de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, domìnigu 3 de santugaine de su 2021

Cùglieri, ùrtima die de su fèstival Sardinia Anima Mundi – Agabbat oe in Cùglieri su fèstival Sardinia Anima Mundi, cumentzadu eris e chi ocannu est dedicadu a su degòlliu de su fogu chi at brusiadu su Monteferru in su mese de trìulas. In su parcu de su seminàriu betzu, dae is deghe de mangianu a is deghe de note, s’at a pòdere bìere su caminu ispantosu de is sabidorias e de is sabores, cun is imprendidores agrìculos giòvanos chi espressant aici unu messàgiu craru de gana de torrare a mòvere e abbiatzare is fainas econòmicas de sa bidda, mancari sa crisi mala chi amegat de interessare sa comunidade siat grae meda. S’apuntamentu pro connòschere su paesàgiu est in Casteddu Etzu. S’addòbiu dd’ant a piessignare sa mùsica e sa geologia, s’istòria e sa paristòria in contu de su casteddu antigu. Ddoe ant a pigare parte su musitzista e geòlogu Sebastiano Dessanay e s’assòtziu Marafé de Cùglieri, pro su chi pertocat is chistiones istòricas.

In sa carrera de is laboratòrios de is sabidorias, s’at a sighire cun su fràigu de muros a bullu. S’apuntamentu est a is 11 in dae in antis de s’ogiastru millenàriu. In prus, s’at a cuncordare unu laboratòriu pro produire sa lissia, su “detersivu” antigu, contivigiadu dae su Tzentru de istùdios Mama Terra.

A merie, in su teatru, s’at a pòdere bìere unu film de su regista Enrico Pau, anteprima de unu documentàriu chi amegant de agabbare e chi dd’ant fatu in cuddas dies malas de trìulas, cando su fogu si nd’aiat papadu ètaros e ètaros de padentes seculares e pasturas.

Pro is famìllias e pro is pipios, “Su Circu a 3 rodas”, unu laboratòriu pedagògicu ispassiosu contivigiadu dae sa cooperativa “Sa Famìllia”, un’ispetàculu de mùsica cun hang drum e bubbulicas de sabone, su contu de una paristòria africana cun Mamadou Mbengue e, in fines, is marionetas de Nadia Imperio, cun unu laboratòriu e, a su sero, s’ispetàculu. In programma fintzas una bìsita ghiada a su Museu de s’ògiu de Giorgio Zampa.

Su fèstival agabbat cun is ispetàculos musicales in sa corte cun is lògias de su seminàriu: Golden Sun cun Daniele Porta, chitarra acùstica; Gianni Puddu, tastiera; Aurelio Serra, boghe (a manos de pare cun s’Iscola tzìvica de mùsica de Monteferru), e – a pustis – su cuntzertu pro pianoforte e boghe de sa cantadora Ilaria Porceddu.

Antoni Nàtziu Garau

commenta