Su Gazetinu, lunis 27 de cabudanni de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, lunis 27 de cabudanni de su 2021

Su Gazetinu OK
Su Gezetinu

Su Gazetinu, lunis 27 de cabudanni de su 2021

Puigdemont in Aristanis – Una gherra a cumone sena de violèntzia pro s’autodeterminu. Custu est s’impignu espressadu in Aristanis in s’addòbiu de is partidos e movimentos de s’indipendentismu sardu cun s’ex presidente de sa Generalitat catalana Carles Puigdemont, eris in Aristanis. Puigdemont, chi s’agatat in Sardigna pro sa chida catalana cuncordada in S’Alighera, at bisitadu fintzas su Museu tzìvicu de Crabas, domo de is Gigantes de Mont’’e Prama.

S’europarlamentare est abarradu ispantadu dae sa sala de is Gigantes, in ue at naradu: “Custu est istadu su bartzolu de sa tzivilizatzione de s’Europa, so arribadu a 58 annos e non nde ischia nudda. No isco su pro ite”.

Carles Puigdemont s’est istendadu in privadu cun su presidente de sa Fundatzione Anthony Muroni, cun su sìndigu de Crabas Andrea Abis e cun su consigieri de sa Fundatzione Efisio Trincas. In s’addòbiu si sunt ghetadas is fundamentas pro “collaboratziones in su benidore intra de Bruxelles, sa Catalogna e sa provìntzia de Aristanis. Totu custu pro avalorare is Gigantes de Mont’’e Prama e su territòriu issoro”.

Finantzieris in Cùglieri pro su patronu – Unu pellegrinàgiu in is sartos de Cùglieri degolliados dae su fogu mannu de su 24 de trìulas e una missa pro afestare a su patronu. Prus de 150 finantzieris arribados dae totu sa Sardigna paris cun is famìllias issoro ant afestadu a Santu Mateu Apòstolu, espressende fintzas su bonucoro issoro a is comunes de Monteferru.

Is militares ant fatu 8 chilòmetros in su paesàgiu fertu dae su fogu e sa caminada est agabbada in sa crèsia de Nostra Sennora de su Nie, in ue su capellanu militare de su Cumandu regionale de sa Guàrdia de Finàntzia de sa Sardigna, prèide Gianmario Piga, at fatu sa tzelebratzione eucarìstica. In fines, is finantzièris e is famìllias issoro ant pòdidu bisitare sa corte cun is lògias de su seminàriu betzu de su Coro de Gesùs.

Baddu sardu in Narabuia – Ùrtima chida a disponimentu pro s’iscrìere a is cursos de baddu sardu cuncordados dae su Grupu folk Santa Reparada de Narabuia, impignadu in su allogare su connotu de sa bidda. Is letziones, contivigiadas dae Marco Trogu de Sabarussa, s’ant a fàghere una borta a sa chida e ant a tènnere una dura de un’ora e mesa onniuna.

Dae s’assòtziu folk faghent a ischire chi is modellos pro pigare parte a sa faina s’agatant in is butegas de Narabuia e in sa pàgina de Facebook Grupu Folk Santa Reparada de Narabuia. S’iscadèntzia pro si ddoe iscrìere est su 4 de santugaine. Ddoe podent pigare parte fintzas tzitadinos de àteras biddas.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta