Su Gazetinu, chenàbura 30 de trìulas de su 2021 - LinkOristano
Su gazetinu

Su Gazetinu, chenàbura 30 de trìulas de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK
Su Gazetinu

Chenàbura, 30 de trìulas de su 2021

Fogu – Ancoras una die de allarme eris in Monteferru pro un’àteru fogu chi at interessadu su territòriu a suta de cuddu giai brusiadu dae su fogu mannu de sa coa de chida passada. Su fogu est mòvidu a suta de sa borgata de Santu Lenardu, at punnadu cara a Bòrore e, a pustis, cara a Abbasanta. Pro nde dd’istudare ddoe sunt dèpidos intervènnere bator aparèchios Canadair e bator elicòteros.

Un’àteru fogu est mòvidu in sartu de Sàgama, domadu a meritzeddu, aici etotu comente àteras mòvidas noas de su fogu in Cùglieri e in Santu Lussurzu, custos puru istudados luegos.

Is cunditziones mèteu non permitint de abarrare sulenos. Su Monteferru amegat de brusiare oramai dae una chida cun dannos istremenados a su patrimòniu ambientale e a s’economia.

Basca meda – S’Amparu tzivile regionale at bogadu un’avisu nou pro cunditziones mèteu perigulosas. In Sardigna si prevident temperaduras chi ant a propassare is 40 grados fintzas a cras a merie.

Nureci, Mamma Blues – Su Comune di Nureci at detzìdidu de annuddare sa rassigna Mamma Blues chi si depiat fàghere a metade de su mese de austu. Dd’at apostivigadu su Consìgiu comunale, pro more de s’emergèntzia sanitària acapiada a s’undada noa de impestos de Coronavirus. Mamma Blues dae annos meda serrat su programma de su Festival Dromos.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

 

 

commenta