Su Gazetinu, lunis 5 de trìulas de su 2021 - LinkOristano
Prima categoria

Su Gazetinu, lunis 5 de trìulas de su 2021

Su gazetinu

Su Gazetinu OK

Lunis, 5 de trìulas de su 2021

In mare cun sa nèbida – Una nèbida non fitiana at acumpangiadu eris sa permanèntzia de is bagnantes in is prajas de Santu Giuanni de Sinis. Su fenòmenu istrambu, in istadiale, dd’ant signaladu in medas e est acapiadu a is cunditziones mèteu particulares chi si sunt ingendradas in is ùrtimas oras. A primìtzios s’est pensadu cun pistighìngiu chi esseret su fumu de carchi fogu mòvidu in cue acanta, ma sa gente no at istentadu meda a cumprèndere chi, imbetzes, fiat unu fenòmenu metereològicu. 

Bagnante ingortu – Unu bagnante s’est ingortu a sa conca eris in Mare Mortu, in sa costera de Crabas. S’òmine est rutu acanta de su lossingiadòrgiu pro is imbarcatziones. Sucursu dae su personale de su 118, nche dd’ant portadu a s’ispidale de Aristanis.

Coronavirus, un’impestu in provìntzia de Aristanis – Eris nd’est essidu a pìgiu un’impestu nou de Coronavirus in provìntzia de Aristanis, in ue in custas ùrtimas dies si sunt iscobertas unas cantas positividades. Eris impestu perunu in sa tzitade de Aristanis.

Fogu in Siamaiore e in Santeru – Eris sunt acontèssidos duos fogos, unu in Siamaiore e s’àteru in Santeru. Inoghe su fogu at brusiadu unu cungiadu prenu a trigu.

Antoni Nàtziu Garau

—–
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

commenta