Su Gazetinu, 7 de freàrgiu de su 2021 - LinkOristano
Prima categoria

Su Gazetinu, 7 de freàrgiu de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, 7 de freàrgiu de su 2021

Su Gazetinu

Arrestadu – A unu senegalesu de trinta annos chi est residente in Aristanis dd’at arrestadu s’Iscuadra mòbile de sa Politzia in tzitade cun s’imputu de trampa agravada. Nch’est renèssidu a si fàghere dare dae un’òmine de chimbanta annos de su Guiltzier agiomai chentu mìgia èuros, impromitende-ddi de ddu liberare dae su chi s’òmine pensaiat chi esseret sa malasorte. Paret chi su senegalesu si siat fatu agiudare dae unu maiàrgiu chi istat in Àfrica.

Fogu in domo – Iscuta de timoria eris in Norghiddo in ue at leadu fogu su sostre de una domo. Su fogu est mòvidu dae sa canna de sa ziminera. Is Vìgiles de su Fogu de su distacamentu de Abbasanta nche sunt renèssidos a firmare su fogu, in antis de s’ispàrghere a is àteras partes de sa domo.

Cumponidore – Su Grèmiu de is massajos at detzìdidu de nominare a su cumponidore, mancari chi ocannu sa Sartìllia in Aristanis non si currat. Su sèberu de su presidente de su Grèmiu Nando Faedda at pertocadu a su cadderi Maurizio Casu.

Domìnigu, 7 de freàrgiu de su 2021

commenta