Su Gazetinu, 12 de ghennàrgiu de su 2021 - LinkOristano
Prima categoria

Su Gazetinu, 12 de ghennàrgiu de su 2021

Su Gazetinu

Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, 12 de ghennàrgiu de su 2021

Su Gazetinu

Emergèntzia coronavirus – Un’àteru mortu pro su coronavirus in provìntzia de Aristanis. Est una fèmina antziana de Masuddas. Eris s’Unidade de crisi regionale at contadu 24 impestos noos in provìntzia de Aristanis. Pistighìngiu mannu fintzas in Santu Lussurzu e in Norghiddo in ue nd’at essidu a pìgiu àteras positividades, a pustis chi in chidas passadas in ambas duas custas biddas nche fiant renèssidos a bìnchere su virus.

Barratzellos: primu postu pro Santu Lussurzu – In su 2020 is mègius barratzellos de Sardigna sunt istados cussos de Santu Lussurzu. Dd’istabilesset sa graduatòria regionale chi at assignadu a sa Cumpangia barratzellare de Santu Lussurzu su primu postu, reconnoschende meressimentu e professionalidade.

Bussas de istùdiu – Su Servìtziu Polìticas de s’iscola de s’Assessoradu regionale de s’Istrutzione pùblica at publicadu sa graduatòria ùnica regionale de is istudiantes chi ant otentu sa bussa de istùdiu pro s’annu de iscola 2019/2020. Is benefitziàrios podent incassiare su contributu econòmicu in cale si siat ufìtziu postale. Sa graduatòria si podet bìere fintzas in s’ufìtziu URP de su Comune de Aristanis.

Aristanis, sensu ùnicu – Unu tretu de bia de Vittorio Veneto, in Aristanis, dd’ant a fàghere a sensu ùnicu, a pustis chi nd’est isderrocada sa fache de una domo betza. Dd’at apostivigadu su Comune.

Martis, 12 de ghennàrgiu de su 2021

commenta